10 November 2022

ཁྲོམ་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་བཱསི་གི་གནས་སྡུད་འདི གུ་གུལ ་སྐྱེལ་འདྲེན སྡེ་ཚན དང ཁྲོམ་སྡེའི་བཱསི ཞབས་ཏོག་གི་འབད་གུ་གུལ་སབ་ཁྲ ནང་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡི་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ། ཁ་གསལ་གི་དོན་ལུ་ཨིང་སྐད་འདི་ལྷབ་གནང་།།

v

v