Notification Period:
13 April 2021

 ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་དང་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་གྱི་དོན་ལུ་དྲི་བ་དྲི་ལན་འདི་དབྱིན་ཟླ་༤་པའི་དབྱིན་ཚེས་༡༢་༢༠༢༡་ལུ་འབད་ཡོད་མི་གི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གདམ་འཐུ་འདི་དྲི་བ་དྲི་ལན་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༥༠་དང སློབ་རིག་གི་སྐུགས་ཚད་བརྒྱ་༥༠༼བརྒྱ་ཆ་༥༠་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད བརྒྱ་ཆ་༣༠་སློབ་རིམ་༡༢་དང་བརྒྱ་ཆ་༢༠་སློབ་རིམ་༡༠་པའི་སྐུགས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་ཡི༽

གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི མི་ངོམ་ཚུ་དབྱིན་ཟླ་༤་པའི་དབྱིན་ཚེས་༡༥་ལུ་ཆུ་ཚོད་༩:༣༠་ལུ ཁྲོམ་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ལུ སྨྱོས་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བལྟ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༣༨༠་རྣམས་ཏེ་འབྱོན་གནང།

མི་ངོམ་རེ་གི་རང་སོའི་པར་གཉིས་དང་ཁྲིམས་རྟགས་༢་རྣམས་འབྱོན་གནང།  

  URBAN PLANNER    
Sl.no Name CID Remarks 
1 Norbu Gyeltshen 11509001172 Selected 
2 Kinzang Jamtsho 11505004351 Standby
3 Sonam Wangmo 11503000102 Standby
4 Dorji Yeshi 12003002215  
5 Darshan Khatiwara Sharma 11805000926  
6 Kinley Namgay 10103001111 Absent
7 Tashi Dorji 11501001249
  FORESTRY OFFICER    
1 Nidup Zangmo 11508002833 Selected 
2 Lungten 11604001326 Standby
3 Bala Ram Mafchan 11810000758 Standby
4 Sonam Dema 11006001062  
5 Yeshi Gyeltshen 10715000858  
6 Ugyen Zangmo 11513000761  
7 Sangay Dorji         11705002075 Absent