26 October 2022

ཁྲོམ་སྡེའི་སྐྱེལ་འདྲེན་བཱསི་ཞབས་ཏོག་གིས་ཕྱི་རུའི་ཞབས་ཏོག་འདི་གནམ་ལོ་༢༠༢༢་སྤྱི་ཟླ་༡༠་པའི་དབྱིན་ཚེས་༢༦ ལས་འགོ་བཙུགས་སྟོ་ནུ་མོ་ཆུ་ཚོད་༡༢:༣༠་ཚུན་ཕར་འགྱང་འབད་བའི་གནས་ཚུལ།།

གཤམ་ལུ་ངོས་འཛིན་ འགྲུལ་ལམ་དང་ ལས་འཆར་འདི་གཟིགས་གནང་།།

vv